top of page

תקנון


1. מטרת התקנון – הגדרת היחסים שבין זיוית קרגמן המפעילה שעורי צ'י קונג ואמנויות לחימה בזום, לבין המתאמנים והמתאמנות. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לזכר ולנקבה כאחד. אחריות המתאמנים לקרוא, להתעדכן ולאשר.

2.  כניסתך לשיעור או הפעלת שיעור או תרגול מוקלט, מהווה אישורך לתנאי התקנון
והסכמתך לכל תנאיו והוראותיו.

3. אין לראות בכל יעוץ כלשהו אשר ניתן למתאמנים ע"י זיוית קרגמן – כייעוץ רפואי.

הסדרת מנוי לשעורי הזום 
4. השתתפות בשעורי הצ'י קונג ואמנויות הלחימה בזום מותנית בהרשאה להוראת קבע בכרטיס אשראי. התשלום יורד ב 1 בכל חודש ומקנה גישה חופשית ל - 5 שעורי זום בשבוע ואפשרות לרכישת גישה לשעורים נוספים בתשלום מופחת. לביטול המנוי יש להודיע בכתב 5 ימים לפני תחילת החודש הבא. 

הצהרת בריאות
5. על כל מתאמן האחריות להפסיק את האימון מיד עם הופעת תחושה לא נוחה. אם יש משהו מיוחד שקשור לענייני בריאות, כאבים או מגבלות - חשוב ליידע את זיוית ולקבל הנחיות אישיות נוספות לפני השיעור. בכל מקרה, עוצמת וקצב התרגול הם באחריותך.

6. האישור של תקנון זה ייחשב כהצהרת המתאמן על כשירותו להשתתף באימוני הצ'י קונג בזום.

פרטיות
7. חלק מהשעורים מוקלטים על ידי צוות ההדרכה בלבד!
אין לצלם או להקליט את השיעורים ללא אישור.
לא ייעשה כל שימוש בצילומים של משתתפים ללא אישורם.

פרטים טכניים
8. משך כל אימון - 30-40 דק'.
9. מומלץ להתאמן בבגדים נוחים ובחלל המאפשר תנועה חופשית.
10. ההנהלה רשאית לבצע שינויים בלוח האימונים וצוות ההדרכה על מנת לייעל את הפעילות ולהתאימה למתאמנים.


בברכת אימון נעים !
צוות הצ'י קונג בזום

bottom of page